របៀប​ Host Social Media Project Free | M.E.R.N Hosting Free Khmer – Rorn Tech

👉👉 បើមានចិត្តជួយគាំទ្រ ABA : 500 573 754 🤘🤘សូមស្វាគម៏មកកាន់ Video ថ្មីរបស់ខ្ញុំ​។សូមជួយចុច Like Comment និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាន Video ថ្មី ពី Channel នេះភ្លាមភ្លាមសូមអរគុណ ។ Hi All This is Rorn Here. This is my new Video Please Don’t forget to like comment and Subscribe…

របៀប​ Host Social Media Project Free | M.E.R.N Hosting Free Khmer - Rorn Tech

Source

0
(0)

👉👉 បើមានចិត្តជួយគាំទ្រ ABA : 500 573 754

🤘🤘សូមស្វាគម៏មកកាន់ Video ថ្មីរបស់ខ្ញុំ​។សូមជួយចុច Like Comment និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាន Video ថ្មី ពី Channel នេះភ្លាមភ្លាមសូមអរគុណ ។

Hi All This is Rorn Here. This is my new Video Please Don’t forget to like comment and Subscribe to my channel to get more Toturials Like This Thanks You .

Link To This Project : https://rorn-tech-social-media.netlify.app/

Important ! you should know :
– part1 : https://youtu.be/7IxqCvD8XNM
– part2 : https://www.youtube.com/watch?v=Dw7Gu8CLZYQ
– part3 : https://youtu.be/jt0IMl0Anjo
– Node Express : https://www.youtube.com/watch?v=hly-1…
– React Js : https://youtu.be/nxaYob5GVHc
– Redux : https://www.youtube.com/watch?v=uYN9N…

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Content:
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Crash course :
+ Front End
– HTML-CSS : https://www.youtube.com/watch?v=ZUrJK…
– JAVASCRIPT : https://www.youtube.com/watch?v=yFbfX…
– Taiwind-CSS : https://youtu.be/DxEarb7Cib4
– Bootstrap: https://www.youtube.com/watch?v=B32FO…
– React Js : https://youtu.be/nxaYob5GVHc
– Redux : https://www.youtube.com/watch?v=uYN9N…

+ Back End
– Python : https://www.youtube.com/watch?v=hSO25…
– PHP : https://youtu.be/9ZasxeLWQ3k
– Laravel Rest Api : https://www.youtube.com/watch?v=MuZ4T…
– Node Express : https://www.youtube.com/watch?v=hly-1…

+ App Development
– Dart : https://youtu.be/hwpjRme37kk
– Flutter : https://youtu.be/Vjlt3jZb6D8

Contact me :
Telegram: 092967078
Facebook: https://www.facebook.com/rorntechinfo…
Account Facebook : https://web.facebook.com/profile.php?id=100084446537606
IG:

#socail_media#khmerWeb#បង្កើតSocialMediaAPI

Keyword:::
khmer coding, khmer teaching code, khmer couse of developer, khmer lern how to code, free course html css, free cours for lern, html css, javascript, webdeveloper, khmer deverloper,khmer coding,html css boostrap khmer, website with html css,រៀន Web, Html Css Website khmer,រៀនបង្កើត Website ជាមួយ Html Css Boostrap khmer,( HTML + CSS + BOOTSTRAP + JAVASCRIPT ) ,html csss bootstrap,Portfolio Home Page Website | បង្កើត Website CV – Rorn Tech , html css khmer, html css bootstrap khmer, javascript khmer,next js khmer, learn next js in khmer,khmer react js, react js vs next js khmer,khmer web next js,Trick Click Scroll ដូច​ Javascript ដោយប្រើ Html | RIP Javascript Khmer – Rorn Tech,Social Media React Typescript Tailwind Css Khmer | បង្កើត Social Media UI ជាមួយ React – Rorn Tech,khmer react js, react js khmer social media,Social Media API With Express MongoDB | បង្កើត Rest API ជា​មួយ Express និង​ MongoDB​ – Rorn Tech,
rest api with express, expesss mongo db api khmer,khmer api with expess, mongo db api,របៀប​ Host Social Media Project Free | M.E.R.N Hosting Free Khmer – Rorn Tech, hosting free, free hosting khmer, MERN hosting free,

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *